Algemene Voorwaarden Zorgactor.be

Identificatie

De website ‘Zorgactor.be’ is eigendom van Social-Profit Advies en Service bvba, afgekort S-PAS bvba. Deze Algemene Voorwaarden regelen de verbintenissen tussen de gebruiker en S-PAS bvba die hier handelt onder de commerciële naam ‘Zorgactor.be’. In deze tekst wordt Zorgactor.be ook aangeduid als ‘De website’.
De term ‘Gebruiker’ verwijst naar iedere gebruiker, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon, die zich al dan niet aanmeldt op de website en die de website en de inhoud ervan raadpleegt, bestanden download, zich registreert via een formulier dat op de website beschikbaar is, die de eigen informatie op de website publiceert en daardoor een contract afsluit met Zorgactor.be.

Bescherming van uw privacy

Zorgactor.be streeft naar een werkwijze die uw persoonlijke gegevens en uw privacy zoveel mogelijk beschermt en waarborgt. Zorgactor.be houdt alleen de persoonsgegevens bij die noodzakelijk zijn om u de gewenste online diensten te kunnen bieden. De persoonlijke gegevens die u op de website invult zullen uitsluitend voor het doel worden gebruikt waarvoor u de gevraagde informatie opgeeft. Zorgactor.be verzamelt enkel persoonlijke informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de persoon zelf ter beschikking is gesteld. In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

Algemene bepalingen

Welkom bij www.zorgactor.be, hierna de "website". Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website, zowel via de computer als via mobiele apparatuur of via enige andere software-applicatie. Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Zorgactor.be raadt iedereen die gebruik maakt van de website aan om deze Algemene Voorwaarden vooraf te lezen.

Alle informatie op deze website betreffende het zorgaanbod van zorgactoren is afkomstig van derden. Zorgactor.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de gepubliceerde informatie over het aanbod van zorgactoren. Zorgactor.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website. Als u in de hoedanigheid van gebruiker informatie publiceert op de website verbind u zich er toe om de gegevens van het door u beschreven zorgaanbod en de door u aangeboden producten correct en volledig weer te geven. Door het invullen, nalezen en verzenden van het formulier “zorgactor toevoegen” of het formulier “evenement toevoegen”, geeft u aan Zorgactor.be de toestemming om uw informatie op de website te plaatsen. U vrijwaart Zorgactor.be tegen iedere rechtsvordering die uitgaat van de bewering dat uw publicatie op de website een inbreuk is op de eigendomsrechten van derden.

Zorgactor.be kan voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een publicatie om het mogelijk te maken deze en andere publicaties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de publicatie bevatten.

De opmaak van publicaties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat ze toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.
Zorgactor.be behoudt zich het recht voor om zonder een reden op te geven gepubliceerde informatie te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich onder andere voordoen als:

 • Inhoud volgens de opinie van Zorgactor.be aanstootgevend is;
 • de geboden dienstsverlening kennelijk op onjuiste of onvolledig wijze is weergegeven;
 • de betrokken publicatie in de verkeerde categorie werd geplaatst.

Als zorgactor een nieuwe publicatie plaatsen

Een zorgactor plaatst een nieuwe publicatie over het zorgaanbod via het menu-item ‘Zorgactor toevoegen’ of ‘Evenement toevoegen’. Alvorens een zorgactor een publicatie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen in een bestaand account. Nieuwe zorgactoren dienen zich eerst te registreren en een gebruikersaccount te openen.
Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van een publicatie.

Tijdens het aanmaken van de publicatie kan de zorgactor onder de knop ‘Controleer uw publicatie’ een voorbeeld van de publicatie bekijken. De zorgactor kan de publicatie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Publiceer’ worden geklikt. Hiermee komt een publicatieovereenkomst tussen Zorgactor.be en de zorgactor tot stand in geval van een gratis “Starter plan’.

In geval de zorgactor kiest voor het betalend ‘Extra plan’ komt de publicatie-overeenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de website volledig is doorlopen. De publicatietermijn in geval van een betalend ‘Extra plan’ geeft recht op publicatie van het zorgaanbod gedurende 365 dagen. Nadat 335 dagen verstreken zijn wordt de gebruiker via e-mail voorgesteld om de publicatie op Zorgactor.be met 365 dagen te verlengen. Een herinnering van deze uitnodiging tot verlenging wordt verstuurd op 355 dagen.

Wanneer u gedurende de periode van de betalende plaatsing uw publicatie wilt beëindigen kan er geen beroep worden gedaan op de terugbetaling van de nog resterende maanden. De publicatie van een evenement is altijd gratis. De duur van de publicatie van evenementen is maximum 365 dagen. Zorgactor.be kan beslissen om evenementen met een datum in het verleden definitief van de website te verwijderen.

Betalingsinformatie

Betalende publicaties op Zorgactor.be kunnen met verschillende online betaalmiddelen worden betaald:

 • Via Bancontact;
 • Via kredietkaart (Visa, Mastercard en American Express)

Met de beide opties wordt je automatisch naar een beveiligde webpagina geleid van het betaalplatform STRIPE. Daar vul je de gevraagde gegevens in, waarna je de betaling kunt bevestigen. Let op! Na de betaling op de beveiligde webpagina word je terug naar onze website geleid. Wacht op deze pagina.

Wij brengen geen extra kosten in rekening bij het gebruik van deze online betaalmethoden.

Niet toegestaan gebruik van Zorgactor.be

Niets van de inhoud van de website mag door de gebruiker gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behalve via RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 publicaties of 100 hyperlinks naar publicaties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld het gebruik in webblogs of andere websites.

Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een publicatie plaatsen op de website, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, te verzamelen en/of zorgactoren te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

De databank met publicaties van zorgactoren is eigendom van Zorgactor.be. Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met publicaties van zorgactoren op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met publicaties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Het is aan de gebruiker wel toegestaan om hyperlinks naar pagina’s op de website op een andere website weer te geven op voorwaarde dat daarbij melding wordt gemaakt van het copyright van Zorgactor.be.

Tenzij Zorgactor.be daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API- partners) is het niet toegestaan om inhoud te plaatsen via een geautomatiseerd systeem of op enige andere wijze dan via de menuknop “zorgactor toevoegen” of “evenement toevoegen”.

Het is niet toegestaan om informatie namens of in opdracht van derden op de website te plaatsen tenzij Zorgactor.be daarvoor toestemming heeft gegeven.
Het is niet toegestaan om een product of een dienst in een publicatie op te nemen die een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een dienst of een product aan te bieden dat inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij.

Niet toegestane tekst van een publicatie

De titel en de tekst van de publicatie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het aanbod juist en helder te beschrijven.
Een publicatie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen bij een publicatie te plaatsen die geen betrekking hebben op de zorgactor, op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

Het is niet toegestaan om publicaties te plaatsen die alleen bedoeld zijn om kliks op een bepaalde website te genereren.

Misbruik van de website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Zorgactor.be. Uw reactie op een publicatie van een zorgactor en eventuele vervolgberichten tussen de gebruiker en de zorgactor worden verzonden via de servers van Zorgactor.be.

Voor het melden van illegale publicaties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van de “Contactpagina” van Zorgactor.be. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo clean en veilig mogelijk blijft.

Als wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of met deze Algemene Voorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder andere de onderstaande maatregelen treffen. Zorgactor.be kan deze maatregelen ook treffen indien de gebruiker op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld als het gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort:

 • Zorgactor.be kan de gebruiker uitsluiten van de diensten van Zorgactor.be of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan schorsing van het account van de gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het inperken van het plaatsen van informatie of reacties;
 • Zorgactor.be kan één of meer publicaties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het eerder door de gebruiker betaalde bedrag.

Zorgactor.be kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding bestaat kan Zorgactor.be in overeenstemming met de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

Wij kunnen geen 100% garantie geven

Het online publiceren van informatie steunt op technologische infrastructuur (hardware & software). Hoewel grote inspanningen worden gedaan is geen van deze technologie 100% onfeilbaar. Daarom kan Zorgactor.be niet 100% garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan alle verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan zal worden verkregen.
Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Beperking aansprakelijkheid Zorgactor.be

Wij sluiten, voor zover dit wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:

 • gebruik van de diensten van Zorgactor.be;
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
 • onjuiste informatie op de website;
 • afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website;
 • wijzigingen in de diensten van Zorgactor.be of wijzigingen in of op de website.

Indien wij om welke reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximum de totale vergoeding die de gebruiker aan Zorgactor.be heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

Wijzigingen van de diensten en de website

Zorgactor.be kan de website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Websites en diensten van derden

De website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink). Zorgactor.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van websites en van organisaties en ondernemingen waar u naar wordt doorverwezen door middel van hyperlinks, buttons of afbeeldingen. Zorgactor.be heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag door naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Zorgactor.be kunt u indienen via het contactformulier. Klachten dienen ten laatste binnen een termijn van twee maanden te worden ingediend. We streven er naar om binnen 8 dagen op de klacht te reageren.

Herroepingsrecht

De gebruiker die een betalende publicatie heeft geplaatst op Zorgactor.be kan gebruik maken van het herroepingsrecht. Daartoe dient binnen de 14 dagen na de aankoop en betaling van de publicatie een beslissing tot herroeping te worden gemeld via het contactformulier of via het e-mailadres post@zorgactor.be. Het reeds ontvangen bedrag zal vervolgens worden terugbetaald.

Regels voor het plaatsen van beoordelingen

Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een gebruiker met een zorgactor die publiceert op Zorgactor.be. Een beoordeling wordt bij de publicatie van de zorgactor geplaatst. Iedere gebruiker kan bij de publicatie van de zorgactor zijn eigen beoordeling schrijven. De auteur van de beoordeling moet zich vooraf registreren. Als een gebruiker een beoordeling bij een publicatie heeft geschreven kan de zorgactor hier eenmaal op reageren door te klikken op de knop 'schrijf een reactie'. De reactie verschijnt direct onder de beoordeling. Een beoordeling:

 • moet naar waarheid worden ingevuld;
 • moet betrekking hebben op de betreffende zorgactor;
 • moet betrekking hebben op een concreet ervaren dienstverlening;
 • mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten;
 • mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, enz.;
 • mag geen commerciële boodschappen bevatten;
 • mag niet in strijd zijn met de wet of de Algemene Voorwaarden.

Als u van mening bent dat een beoordeling wegens één van de onder het vorige punt omschreven omstandigheden verwijderd moet worden, dan kunt u daar een melding van maken via het contactformulier.

Overige bepalingen

Zorgactor.be kan de Algemene Voorwaarden of delen daarvan altijd wijzigen. Zorgactor.be zal er naar streven om een dergelijke wijziging binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de inwerkingtreding aan te kondigen.

Als wij een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet afdwingen dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht om dit op een later tijdstip of tegenover een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig als deze schriftelijk door Zorgactor.be zijn bevestigd. Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig worden verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de overeenkomst tussen Zorgactor.be en de gebruiker en vervangt alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Zorgactor.be en de Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch Recht. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomsten of uit de Algemene Voorwaarden zal enkel de rechtbank van de plaats van vestiging van de maatschappelijke zetel van Zorgactor.be bevoegd zijn.

Zorgactor.be behoudt zich het recht voor om aan gebruikers de toegang en/of het gebruik van de website te weigeren als deze handelt of heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden. Indien de gebruiker zich niet volledig voegt naar de bovengenoemde voorwaarden, is hij niet gerechtigd om gebruik te maken van deze website.

 


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kreeg een laatste update op 6 april 2018.

Identificatie 

Zorgactor.be is een initiatief van Social-Profit Advies en Service bvba, hierna afgekort S-PAS bvba.

Toepassingsgebied

Dit Privacybeleid is een gedetailleerde beschrijving van ons beleid en onze werkwijzen voor het verzamelen en het gebruiken van informatie over u. We begrijpen dat het verstrekken van online informatie veel vertrouwen van uw kant vergt. Wij nemen dat vertrouwen zeer ernstig. Wij beschouwen het verzekeren van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u onze Website bezoekt of onze diensten gebruikt als een hoge prioriteit.

S-PAS bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

S-PAS bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door het invullen van online formulieren op Zorgactor.be. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Ondernemingsnummer (in geval van onderneming)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@zorgactor.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

S-PAS bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of onze aanbiedingen
 • Uw gebruik van de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

S-PAS bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren uw gegevens zolang u één of meer diensten van ons afneemt. Zodra u ons informeert over uw beslissing om niet verder van onze diensten gebruik te maken, en zodra de lopende periode van dienstverlening is beëindigd, worden uw gegevens definitief uit de database van onze website geschrapt.

Delen van persoonsgegevens met derden

S-PAS bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met IT-bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. S-PAS bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Automatische verzameling van informatie

We verzamelen automatisch informatie over uw computer of toestel wanneer u Zorgactor.be bezoekt. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens over de sessie, zoals uw IP-adres, webbrowsersoftware en de verwijzende website. We kunnen ook informatie verzamelen over uw online activiteiten, zoals de bekeken inhoud, bezochte pagina's en opzoekingen en/of reserveringen die werden gefaciliteerd of gedaan. Een van de doelstellingen van het verzamelen van deze automatische informatie is ons te helpen om de interesses en voorkeuren van onze gebruikers te begrijpen en u een gebruikerservaring op maat te verschaffen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

S-PAS bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door S-PAS bvba.  U heeft het recht  om bij ons een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een andere door u genoemde persoon of organisatie te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar post@zorgactor.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen twee weken op uw verzoek. S-PAS bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

S-PAS bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via post@zorgactor.be. S-PAS bvba heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Betaalinformatie

Als u inschrijft om informatie te publiceren op Zorgactor.be gaat u ermee akkoord dat wij en onze online betaalprovider Stripe de betaalinformatie over u verwerken, zoals het nummer van uw bankaart of kredietkaart, de naam van de kaarthouder, de vervaldatum, de authenticatiecode en het factuuradres.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

 

 


Zorgactor.be is een commerciële naam die eigendom is van S-PAS bvba, Social-Profit Advies en Service, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Driesstraat 68, BTW-nummer: BE0479.351.729. U kunt S-PAS bvba contacteren op 0473/946098 of via e-mail post[@]zorgactor.be.